Przejdź do treści

Biuro Karier na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpoczęło działalność w listopadzie 2005 r. Oficjalnie zostało powołane przez rektora UKSW ks. prof. dr hab. Ryszarda Rumianka w grudniu 2005 roku (zarządzenie nr 47/2005 z dn. 20.12.2005). Pomysłodawcą i twórcą strategii Biura Karier był Artur Winiarski.

Od 1 października 2019 r. Biuro przejęło zadania jednostki ogólnouczelnianej Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW.

Biuro jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier i realizuje zgodnie z określonymi standardami misję sieci, służąc pomocą studentom i absolwentom wyższych uczelni w skutecznym wejściu oraz efektywnym funkcjonowaniu na współczesnym rynku pracy.

Posiada certyfikat Agencji Zatrudnienia i Poradnictwa Zawodowego nadane z up. Marszałka Województwa  Dyrektora WUP w Warszawie Tadeusza Zająca (wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod nr 2412/1a i 2412/4).

Misją Biura Karier UKSW jest kształtowanie umiejętności psycho-społecznych, aktywizowanie oraz przygotowanie wszystkich studentów i absolwentów Uczelni do znalezienia zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom.

Główne zadania realizowane przez Biuro Karier UKSW:

  • nawiązywanie kontaktu z instytucjami w celu pozyskania ofert praktyk,
  • zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych,
  • pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy i praktyki oraz staże zawodowe,
  • bieżąca współpraca z partnerami rynku pracy,
  • stwarzanie możliwości partnerom rynku pracy zaprezentowania się studentom jako atrakcyjni pracodawcy,
  • badanie losów zawodowych absolwentów,
  • poradnictwo zawodowe i edukacyjne.

Nasze dokonania

Dyplom

Podziękowanie za współpracę z organizacją studencką AIESEC na rzecz rozwoju środowiska lokalnego oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ.


Dyplom

Podczas Gali Universum Awards 2015 Biuro Karier otrzymało trzecią nagrodę za działania promujące wśród studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego badanie Universum Student Survey. Badanie przeprowadzane rokrocznie przez Universum Global dotyczy preferencji i oczekiwań studentów wobec przyszłych pracodawców. Wynikiem badania jest Ranking Idealnych Pracodawców publikowany na stronie Universum.


W latach 2008 – 2016 Biuro Karier UKSW brało udział w organizacji Akademickich Targów Pracy JOBBING – międzyuczelnianym wydarzeniu warszawskich biur karier pod egidą Stowarzyszenia na rzecz Akademickich Biur Karier.


W okresie od 1 grudnia 2012 do 30 listopada 2014 Biuro Karier uczestniczyło w Projekcie Kwalifikacja Jakości w Uniwersytecie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach zadania nr 8 projekt miał na celu opracowanie wraz z pracodawcami procedur współpracy w zakresie określenia profilu absolwenta i ścieżek kształcenia.


W okresie od 1 stycznia 2009 do 31 października 2011 Biuro Karier UKSW realizowało projekt Aktywni na rynku pracy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu zorganizowano warsztaty i szkolenia, staże i praktyki oraz punkt konsultacyjny dotyczący zakładania własnej działalności gospodarczej. Uczestnicy projektu zdobyli wszechstronną wiedzę z zakresu m.in. zarządzania firmą i zasobami ludzkimi, zakładania działalności gospodarczej, rozwijania własnych zdolności i umiejętności (w tym interpersonalnych, kreatywnego rozwiązywania problemów), udział zaś w poszczególnych ćwiczeniach warsztatowych i stażach pozwolił im przekuć teorię w praktykę.