Przejdź do treści

Udział w konsultacjach w doradcą zawodowym pomoże w podjęciu ważnych decyzji zawodowych, np. wyborze miejsca praktyk czy pracy. W czasie spotkania pomożemy określić Twoje zainteresowania zawodowe, mocne i słabe strony. Ułatwimy takie zaplanowanie okresu studiów, aby optymalnie wykorzystać ten czas dla rozwoju osobistego i zawodowego.

Razem z nami możesz także przygotować CV i list motywacyjny oraz przećwiczyć udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

Aby wziąć udział w konsultacjach, wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Konsultacje doradcze przeznaczone są dla studentów i absolwentów UKSW oraz maturzystów.

Konsultacje odbywają się osobiście w siedzibie Biura Karier (kampus Wóycickiego, budynek nr 21) lub online.

Formularz zgłoszeniowy na konsultacje z doradcą zawodowym

Pola oznaczone symbolem gwiazdki * wymagają uzupełnienia.

  Wybierz jedną z opcji

  Klauzula informacyjna RODO

  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119/1 z 4.05.2016 r.), dalej RODO, informuje się, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa (ADO).
  2. ADO wyznaczył Inspektora Danych Osobowych (IOD), e-mail: iod@uksw.edu.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu realizacji procesu nauczania.
  4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Uniwersytetu będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy w niezbędnym zakresie.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat od ukończenia studiów.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z RODO.
  9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie określonym w art. 352 ust. 14-16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.