Centrum Badań Kosmicznych PAN poszukuje na stanowisko doktorant-stypendysta

Centrum Badań Kosmicznych PAN jest jedynym instytutem w Polsce, którego działalność związana jest z prowadzeniem badań przestrzeni okołoziemskiej, ciał Układu Słonecznego i Ziemi, przy wykorzystaniu technologii kosmicznych i satelitarnych.
W związku z prowadzonym projektem badawczym OPUS-20 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:
Doktorant - Stypendysta
WR.110.11.2021

Zakres obowiązków:
• Stypendysta będzie uczestniczył w badaniach w projekcie pt. „Zmiany aktywności chmur głębokiej konwekcji nad Europą jako odpowiedź na współczesne zmiany klimatu” realizowanym w CBK PAN. Kierownikiem projektu jest dr Andrzej Z. Kotarba (https://bit.ly/3pgcHtX).

Planowane zadania obejmują m.in.:
1) analizę danych satelitarnych METEOSAT, MODIS, AIRS obejmujących Europę;
2) aktywny udział w opracowywaniu i wdrażaniu metod detekcji chmur głębokiej konwekcji;
3) analizę statystyczną otrzymanych wyników;
4) współuczestniczenie w przygotowaniu publikacji naukowych i wystąpień konferencyjnych;
5) przygotowanie wyników badań (finalnej bazy danych) do publikacji.

Wymagania:
• znajomość podstaw klimatologii i/lub zainteresowanie problematyką zachmurzenia konwekcyjnego i zjawiskami ekstremalnymi związanymi z burzami;
• znajomość podstaw analizy statystycznej serii czasowych;
• znajomość podstaw teledetekcji satelitarnej;
• mile widziana znajomość podstaw programowania (np. R, Python);
• znajomość języka angielskiego umożliwiająca swobodę w posługiwaniu się anglojęzyczną literaturą naukową, sprawną komunikację oraz przygotowanie publikacji naukowych;
• wymagane autentyczne zainteresowanie nauką, zaangażowanie w pracę naukową, umiejętność krytycznego myślenia, samodzielność, zaradność, proaktywność;
• wymagany status doktoranta - uczestnika studiów doktoranckich prowadzonych przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów.

Warunki zatrudnienia:
• stypendium naukowe w wysokości 5000 PLN/miesiąc netto (umowa stypendialna), które można łączyć ze stypendium otrzymywanym w szkole doktorskiej;
• okres zatrudnienia: maks. 48 miesięcy począwszy od 1 stycznia 2021 (data do negocjacji)
• miejsce wykonywania pracy: Warszawa, CBK PAN, Bartycka 18a. Praca stacjonarna jest podstawową formą realizacji zadań. Praca zdalna możliwa jako forma dodatkowa, uzależniona od predyspozycji Stypendysty/ Stypendystki do takiej formy pracy.

Stypendysta/stypendystka zostanie wybrany/ wybrana w ramach otwartego konkursu, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami „Regulaminu przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN” (uchwała Rady NCN 25/2019 z dnia 14 marca 2019 roku).
Kandydat/ kandydatka musi spełniać wymogi określone tym Regulaminem. Regulamin określa również kryteria, jakimi kierowała będzie się Komisja Konkursowa, oceniająca nadesłane zgłoszenia.

Wymagane dokumenty:
• CV zawierające zwięzły opis zainteresowań badawczych kandydata/kandydatki z uwzględnieniem informacji o: publikacjach naukowych, wyróżnieniach, nagrodach, stypendiach, doświadczeniu naukowym zdobytym w kraju lub za granicą, udziale w warsztatach, szkoleniach i projektach badawczych, dotychczasowych osiągnięciach naukowych;
• list motywacyjny (maks. 2 strony);
• odpis dyplomu magisterskiego wraz z suplementem;
• mile widziana opinia przynajmniej jednego samodzielnego pracownika naukowego;

Dokumenty należy przesłać drogą elektroniczną (tytuł wiadomości ‘Stypendium DR’), wyłącznie w formacie PDF, na adres: rekrutacja@cbk.waw.pl

Z wybranymi kandydatami może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Dopuszcza się możliwość nieobsadzenia stanowiska, w przypadku braku kandydata/ kandydatki o odpowiednich kompetencjach. Konkurs może zostać w każdym czasie odwołany.
Dodatkowych informacji udziela: dr Andrzej Kotarba (kierownik projektu; Zakład Obserwacji Ziemi, Centrum Badań Kosmicznych PAN), wyłącznie drogą mailową: akotarba@cbk.waw.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 grudnia 2021 r.
Termin rozstrzygnięcia ofert: 15-31 grudnia 2021 r.
Przewidywany termin rozpoczęcia pracy w projekcie: 1 stycznia 2022 r. (do negocjacji)

Prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Centrum Badań Kosmicznych PAN z siedzibą w Warszawie przy ul. Bartyckiej 18A, 00-716, dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
W przypadku chęci uczestniczenia w przyszłych procesach rekrutacyjnych prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez CBK PAN moich danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych w okresie dwóch lat od dnia mojego zgłoszenia do udziału w aktualnym postępowaniu rekrutacyjnym.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie (00-716), przy ul. Bartyckiej 18A. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: iod@cbk.waw.pl. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie dobrowolnej zgody oraz na potrzeby wykonania obowiązków archiwalnych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W tym względzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest umożliwienie realizacji przez administratora procesu rekrutacji. Informujemy o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. Dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie przez okres dwóch lat. W przypadku, w którym dane osobowe stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, czas przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą być udostępniane służbom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego lub innym organom władzy publicznej, którym przysługuje prawo dostępu do nich na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji. Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania, jednakże brak ich podania może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy. Informujemy o prawie dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawie skargi |do organu nadzorczego. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk nie stosuje w procesach rekrutacji profilowania ani zautomatyzowanego systemu podejmowania decyzji.

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach