Praca w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy - podinspektor ds. ochrony środowiska

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie miasta stołecznego Warszawy, pl. Bankowy 3/5 00-950 Warszawa

Podinspektor ds. ochrony środowiska
w Wydziale Uzgodnień Inwestycyjnych i Pozwoleń Emisyjnych
Biura Ochrony Środowiska

Termin składania dokumentów: 5 października 2021 r.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

Główne odpowiedzialności:
• prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody (powietrza), przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w obszarze prowadzonych zagadnień,
• prowadzenie rejestrów, wykazów i baz danych wymaganych prawem w obszarze prowadzonych zagadnień, przygotowywanie opinii merytorycznych, programów z zakresu ochrony środowiska i innych dokumentów strategicznych, mających wpływ na ochronę środowiska, przygotowywanie i dystrybucja informacji.
Charakterystyka pracy:
• przygotowywanie projektów pism i prowadzenie korespondencji w ramach postępowań administracyjnych poprzedzających wydanie decyzji środowiskowych, zgodnie z kompetencjami,
• przygotowywanie projektów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
• prowadzenie postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
• przygotowywanie projektów postanowień w ramach postępowań dot. wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
• przeprowadzanie kontroli zgodności korzystania ze środowiska z wydanymi decyzjami i obowiązującym prawem,
• praca na stanowisku związana jest ze znajomością zagadnień dotyczących ww. zadań oraz m.in. następujących aktów prawnych: ustawa Kodeks postępowania administracyjnego; ustawa Prawo ochrony środowiska; ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; ustawa o ustroju m.st. Warszawy.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Miejsce pracy: praca w budynku Urzędu. Bezpieczne warunki pracy. Budynek wyposażony w windy niedostosowane do wózków inwalidzkich. Ciągi komunikacyjne w budynku umożliwiają poruszanie się wózkiem inwalidzkim. Budynek niedostosowany dla osób niedowidzących i niewidzących. Drzwi wejściowe do pomieszczenia pracy uniemożliwiają wjazd wózkiem inwalidzkim.
Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń biurowych, rozmowami telefonicznymi, obsługą klienta. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym.

Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• umiejętność sprawnej obsługi komputera weryfikowana poprzez aplikowanie na to stanowisko wyłącznie drogą elektroniczną,
• wykształcenie wyższe minimum I stopnia z zakresu ochrony środowiska, architektury krajobrazu, leśnictwa, ogrodnictwa, inżynierii środowiska, gospodarki przestrzennej lub pokrewne,
• wymagane kompetencje: identyfikacja z urzędem; wiedza zawodowa, znajomość przepisów i procedur; sumienność; dążenie do rezultatów; samodzielność, komunikacja; współpraca; obsługa klienta zewnętrznego lub wewnętrznego.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
• curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
• list motywacyjny,
• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych minimum I stopnia z zakresu ochrony środowiska, architektury krajobrazu, leśnictwa, ogrodnictwa, inżynierii środowiska, gospodarki przestrzennej lub pokrewne,
• kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata zamierzającego skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282),
• odznaczenie w elektronicznym formularzu oświadczeń: o posiadanym obywatelstwie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o nieposzlakowanej opinii oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb tej rekrutacji jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia.

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów dostępne są na stronie Urzędu m.st. Warszawy pod adresem: https://erekrutacje-bip.um.warszawa.pl/procedura.php


Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów zgodnie z treścią ogłoszenia wyłącznie poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną formularza aplikacyjnego w systemie elektronicznej rekrutacji urzędu dostępnego na stronie internetowej www.bip.warszawa.pl
Kandydatom niemającym możliwości skorzystania z Internetu, urząd/urząd dzielnicy umożliwi dostęp do Internetu i złożenia aplikacji drogą elektroniczną, w swoich siedzibach: Urząd m.st. Warszawy (pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa; piętro 14, punkt obsługi klienta) oraz w siedzibach urzędów dzielnic m.st. Warszawy.
 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach