Sąd Rejonowy w Wołominie ogłasza nabór

Praca na podstawie umowy o pracę na czas określony w zastępstwie nieobecnego asystenta sędziego.

Miejsce pracy:: Sąd Rejonowy w Wołominie

                           ul. Prądzyńskiego 3A, 05-200 Wołomin

Oferta:

1) stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

2) dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),

3) możliwości korzystania z:

a) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie do wypoczynku, pożyczki,

zapomogi),

b) preferencyjnego ubezpieczenia na życie,

c) dofinansowanie zakupu okularów i soczewek.

Zakres zadań:

1) Wykonywanie czynności należących do obowiązków asystenta sędziego,

Wymagania niezbędne:

1) obywatelstwo Polskie i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) nieskazitelny charakter;

3) ukończenie wyższych studiów prawniczych w Polsce i uzyskanie tytuł magistra lub zagranicznych uznanych w Polsce;

4) ukończone 24 lata;

5) znajomość techniki pracy biurowej, umiejętność szybkiego pisania na komputerze oraz dobra znajomość pakietu MS Office Word,

6) pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,

7) niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

8) nie może być prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) wniosek o zatrudnienie na stanowisko p.o. asystenta sędziego skierowany do Prezesa Sądu

Rejonowego w Wołominie,

2) własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;

3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych na kierunku prawo w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów wyższych na kierunku prawo uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie odrębnych przepisów;

4) oświadczenia:

a) o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,

b) oświadczenie, że nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,

c) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji

zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (DZ.U.2018 poz. 1000 j.t.)

d) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów ubiegających się o zatrudnienie.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie.

Składanie dokumentów:

- osobiście: złożenie w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do budynku Sądu;

- pocztą elektroniczną na adres: boi@wolomin.sr.gov.pl

- drogą listowną na adres: Sąd Rejonowy w Wołominie Oddział Administracyjny, ul. Prądzyńskiego 3A, 05-200 Wołomin

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust 1 i ust 2 oraz art 14 ust 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy; że:

  1. administratorem Pani/a danych osobowych jest Sąd Rejonowy w Wołominie z siedzibą przy ul. Prądzyńskiego 3 A, 05-200 Wołomin;

  2. kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji możliwy jest pod adresem e-mail: abi@wolomin.sr.gov.pl lub adresem do korespondencji: Sąd Rejonowy w Wołominie, 05-200 Wołomin ul. Prądzyńskiego;

  3. Pani/a dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2018 r., poz. 577);

  4. Pani/a dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom trzecim, mogą zostać udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

  5. dane udostępnione przez Panią/a nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

  6. Pani/a dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących archiwizowania i sposobu postępowania z daną dokumentacją;

  7. przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/ Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych przez Sąd Rejonowy w Wołominie narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;

  8. ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo żądania zaprzestania przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a zgoda na przetwarzanie danych może zostać cofnięta w każdym momencie;

  9. w oparciu o dane osobowe podane przez Panią/a, Administrator Danych Osobowych nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania (profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się).

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach