Stanowisko dla absolwentów prawa w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko specjalista do spraw: ogólnych prawa UE w Wydziale do Spraw Ogólnych i Koordynacyjnych w Departamencie Prawa Unii Europejskiej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym.

 • Posiadanie wiedzy w zakresie prawa Unii Europejskiej i funkcjonowania instytucji UE.

 • Kompetencje: komunikacja, myślenie analityczne.

 • Posiadanie obywatelstwa polskiego

 • Korzystanie z pełni praw publicznych

 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

ZAKRES ZADAŃ

 • Analiza porównawcza przepisów krajowych i unijnych.

 • Przegląd i analiza orzecznictwa oraz pism procesowych wpływających do Departamentu w związku z prowadzonymi postępowaniami przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i Trybunałem EFTA, przygotowywanie projektów pism procesowych i wystąpień przed sądami oraz udział w rozprawach.

 • Udział w spotkaniach, konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych, przygotowanie sprawozdań z ich przebiegu oraz udzielanie informacji w zakresie obowiązujących przepisów prawa UE i sporządzanie analiz zgodności projektu z prawem UE.

 • Pozyskiwanie informacji o przebiegu prac legislacyjnych przez kontakty z przedstawicielami innych urzędów w ramach koordynowania terminowości implementacji prawa UE do krajowego porządku prawnego.

 • Zbieranie informacji i danych na potrzeby ekspertyz prawnych w zakresie prawa UE.

 • Sporządzenie cyklicznych dokumentów o charakterze sprawozdawczym, dotyczących zadań koordynacyjnych departamentu względem innych ministerstw i urzędów centralnych.

 • Obsługa bazy e-step oraz bazy notyfikacji krajowych środków wykonawczych.

Pełna oferta oraz forma aplikacji: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/specjalista,68110

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach