Rekrutacja do programu ABSOLWENT dla osób niepełnosprawnych

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta
z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kto może wziąć udział w projekcie? Osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

Studenci ostatniego roku studiów lub absolwenci, osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;

Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności;

Osoby zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawskopomorskiego;

Osoby pozostające bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);

Nie biorące udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

 

W ramach projektu otrzymasz:

Wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;

Wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);

Sfinansowanie wybranego kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);

Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym

 

REKRUTACJA TRWA DO KOOCA PAŹDZIERNIKA!

Regulamin projektu i dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie: https://znajdzpomoc.pl/inne-projekty/absolwent/

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach