IT Career Summit - Twoja Kariera w branży IT

Pierwsza praca – jakie są moje prawa?

Zanim rozpoczniesz pracę, powinieneś zawrzeć umowę z pracodawcą. Ważne, żebyś wywiązywał się z zadań przypisanych do stanowiska. Oprócz obowiązków masz również prawa, np. do urlopu wypoczynkowego czy zwolnienia chorobowego. Co jeszcze Ci przysługuje?

 

Najwięcej przywilejów przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Przepisy dotyczące tej formy zatrudnienia wynikają z kodeksu pracy. Jeśli jesteś pracownikiem etatowym, przysługuje Ci:  

  1. Umowa w sprawie pracy (art. 22-77 kodeksu pracy)

Umowę o pracę zawiera się na piśmie. W dokumencie powinny znaleźć się określone informacje, np. dane stron, rodzaj umowy (na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony), zakres obowiązków oraz warunki pracy i płacy. 

  1. Wynagrodzenie (art. 77-93 kodeksu pracy)

Każdy pracownik etatowy ma prawo do wynagrodzenia w wysokości wskazanej w umowie. Pensja osoby zatrudnionej w pełnym wymiarze godzin nie powinna być niższa niż płaca minimalna, której wysokość zatwierdza rząd (w 2019 r. wynosi ona 2250 zł brutto).

  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 207-237 kodeksu pracy)

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczeństwo i odpowiednie warunki pracy. W tym celu organizuje szkolenia z zakresu bhp oraz kieruje zatrudnionych na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie.

  1. Zwolnienie chorobowe (art. 92 kodeksu pracy, ustawa o świadczeniach z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa)

Pracownik etatowy obowiązkowo podlega ubezpieczeniu chorobowemu. Po 30 dniach nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego. Jeśli niezdolność do wykonywania zadań stanowi wynik wypadku przy pracy, świadczenia przysługują od pierwszego dnia ubezpieczenia. 

  1. Urlop wypoczynkowy (art. 152 kodeksu pracy)

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają prawo do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20-26 dni (w zależności od stażu pracy).

  1. Wypowiedzenie (art. 32-51 kodeksu pracy)

Masz prawo wypowiedzieć umowę o pracę, a pracodawca nie może odrzucić Twojego oświadczenia. Nie możesz jednak opuścić firmy przed upływem okresu wypowiedzenia.

 

Więcej informacji na temat pierwszej pracy znajdziesz na: https://porady.pracuj.pl/

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach