IT Career Summit - Twoja Kariera w branży IT

Formularz zgłoszeniowy do serwisu biurokarier.edu.pl

Obowiązek informacyjny RODO
1. Administratorem Pani/Pana danych w serwisie jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa.
2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uksw.edu.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia Panu/Pani korzystania z serwisu biurokarier.edu.pl
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest, w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), Pani/Pana dobrowolna zgoda.
5. W systemie biurokarier.edu.pl przetwarzane będą (po dokonanej przez Panią/Pana aktywacji danych) następujące kategorie danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane o wykształceniu, uprawnieniach zawodowych, stażu pracy.
6. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom zewnętrznym - potencjalnym pracodawcom zarejestrowanym w systemie biurokarier.edu.pl, jak również zostaną powierzone do przetwarzania przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – administratora platformy biurokarier.edu.pl. Dane osobowe mogą być również przekazywane innym podmiotom na podstawie przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również bez Pani/Pana zgody przekazywane do państw trzecich.
7. Dane przechowywane będą przez okres świadczenia usługi serwisu biurokarier.edu.pl bądź wycofania zgody na przetwarzanie.
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
9. Ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach