Dokumenty praktykanta

1. Spersonalizowana umowa, skierowanie oraz karta praktykanta wydawane są przez Biuro Karier po uprzedniej rejestracji na praktyki.

2. Dziennik praktyk  zał. nr 5

3. Zaliczenie praktyk na poczet pracy zawodowej / prowadzenia własnej działalności gospodarczej  zał. nr 7- nie dotyczy WNP

4. Odbyta praktyka / staż/ wolontariat / praktyka zagraniczna zał. nr 8 - nie dotyczy WNP

5.  Dokumenty tylko dla Wydziału Nauk Pedagogicznych - wszystkie specjalności

      a) specjalizacja: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą:

      b) specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza:

      c) specjalizacja: terapia pedagogiczna z edukacją włączającą:

       d) specjalizacja: doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna (I stopień)

       e) specjalizacja: pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi (II stopień)

       f) specjalizacja: pedagog szkolny z terapią pedagogiczną (I stopień)

       g) specjalizacja: pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną i tyflopedagogika (I stopień)

 

6. Dokumenty dla praktyk przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela obowiązują tylko dla  Wydziałów, które zabezpieczyły środki na ten cel (WNHiS, WMP, WNH, WT, WFCh, WNP - tylko praktyki dyplomowe dla studentów studiów niestacjonarnych)

Dokumenty należy dostarczyć do Biura nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem praktyki. Dokumenty niepoprawnie wypełnione oraz dostarczone po tym terminie nie bedą przyjmowane. W roku akademickim 2016/2017 Uczelnia pokrywa wynagrodzenie za max 19 h opieki nad praktykantem wg stawki 13 zl brutto/h.

Podstawą do przyjęcia dokumentów jest zawarcie porozumienia.

 

 

Copyright © 2017 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach