Dokumenty praktykanta

1. Spersonalizowana umowa, skierowanie oraz karta praktykanta wydawane są przez Biuro Karier po uprzedniej rejestracji na praktyki.

2. Dziennik praktyk  zał. nr 5

3. Zaliczenie na poczet praktyk pracy zawodowej / prowadzenia własnej działalności gospodarczej  zał. nr 7- nie dotyczy WNP

4. Odbyta praktyka / staż/ wolontariat / praktyka zagraniczna zał. nr 8 - nie dotyczy WNP

5.  Dokumenty tylko dla Wydziału Nauk Pedagogicznych - wszystkie specjalności

      a) specjalizacja: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą:

      b) specjalizacja: pedagogika resocjalizacyjna i opiekuńczo-wychowawcza:

      c) specjalizacja: terapia pedagogiczna z edukacją włączającą:

       d) specjalizacja: doradztwo zawodowe z personalnym i edukacja ustawiczna (I stopień)

       e) specjalizacja: pedagogika pracy z zarządzaniem zasobami ludzkimi (II stopień)

       f) specjalizacja: pedagog szkolny z terapią pedagogiczną (I stopień)

       g) specjalizacja: pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie i tyflopedagogika (I stopień)

 

6. Dokumenty (które wypełnia nauczyciel) dla praktyk przygotowujących studentów do wykonywania zawodu nauczyciela obowiązują tylko dla  Wydziałów, które zabezpieczyły środki na ten cel (WNHiS, WNH, WMP, WFCH)

Dokumenty należy dostarczyć do Biura nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem praktyki. Dokumenty niepoprawnie wypełnione oraz dostarczone po tym terminie nie bedą przyjmowane. W roku akademickim 2017/2018 Uczelnia pokrywa wynagrodzenie za max 18 h opieki nad praktykantem wg stawki 13,70 zł brutto/h

Podstawą do przyjęcia dokumentów jest zawarcie porozumienia między UKSW, a Szkołą             

  1. Oświadczenie do celów podatkowych i składkowych
  2. Oświadczenie zleceniobiorcy do celów rozliczeń z ZUS
  3. Zaświadczene o przychodach osiąganych poza UKSW
  4. Rachunek za wykonane prace zgodnie z umową zlecenia
  5. Umowa zlecenie

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach